Table of Contents Table of Contents
Next Page  13 / 266 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 266 Previous Page
Page Background www.Gamida.co.il

13

תקנים ציוד להגנת ראש

איך תוכל להגן על עצמך?

. יש לבחור את קסדת המגן המתאימה ביותר ליישום העבודה הנדרשת לביצוע.

1

. יש לזהות את סוג הסיכון הקיים באזור המשימה : חבטות במקרה של נפילת אובייקטים או סיכונים משולבים (הגנת שמיעה ו/או פנים).

2

לקסדת המגן קיימים ארבעה יישומים עיקריים :

. הגנה מפני פגיעות ראש

1

. בלימת זעזועים, מבנה הקסדה ועריסת הראש בנויים לבלימת זעזועים

2

. מבנה הקסדה מאפשר את ריכוך הפגיעה באמצעות הסטת נפילתו של האובייקט

3

. הגנה מפני נוזלים, "מרזבים" היקפיים המסייעים בניקוז נוזלים.

4

.

5kN

מטר, לא יעלה על

1

ק"ג ומגובה

5

הכוח המופעל בעת פגיעה של אובייקט במשקל של עד

פגיעה :

.joules 49

אנרגיית הפגיעה בקסדה בסופו של מבחן עמידות תקן זה היא

מטר) לא תבוא במגע ישיר עם הראש.

1

ק"ג מגובה

3

המסה (האובייקט) בה נעשה שימוש במבחן עמידות תקן זה (משקל

חדירה :

שניות לאחר הסרת מקור האש.

5 -

אסור שהקסדה תבער לפרק זמן ארוך מ

בעירה :

-30

°

c

ו

-20

°

c

,

150

°

c

בדיקות הפגיעה והחדירה מתבצעות בטמפרטורת החדר עבור

בטמפרטורות קיצוניות :

מ"מ.

40 -

העיוות המרבי שיגרם לקסדה כתוצאה מדחיסה צריך להיות קטן או שווה ל

בדיקת הגנה לצידי הקסדה בדחיסה :

.

440VAC

הגנה נגד מקרים של פגיעה מקרית עם מקור מתח חשמלי של עד

חשמל :

)

MM

(

עמידות לנתזים של מתכת מותכת

)class 0) 1500VDC

או

1000VAC

קסדה מבודדת חשמל לשימוש בקרבת מקור אנרגיה שלא עולה על

יש להשתמש בקסדות מגן אלו יחד עם ציוד הגנה מבודד חשמל משלים. קסדות מגן אלו מונעות פגיעה ישירה מזרם חשמלי

בראש האדם.

)0

משולשים" , רמת הגנה

2"

ומשלימות אותו (סימול

EN397

בדיקות אלו לבידוד חשמל מחמירות יותר מאלו המבוצעות על-פי תקן

כובע חבטות מעניק הגנה מפני פגיעות קלות, אך לא מעניק הגנה במקרים של פגיעות ישירות כתוצאה מנפילת אובייקטים.

פגיעה* :

.joules 12.25

אנרגיית הפגיעה של הכובע בסופו של מבחן עמידות תקן זה היא

מטר) לא תבוא במגע ישיר עם הראש.

0.5

ק"ג מגובה

0.5

המסה (האובייקט) בה נעשה שימוש במבחן עמידות תקן זה (משקל

חדירה** :

-10

°

C

ו-

50

°

C

*מבחני הפגיעה והחדירה מבוצעים בטמפרטורת החדר עבור

**כובע חבטות בשום אופן אינו מהווה תחליף לקסדת מגן תקנית.

-30

°

C

או

-20

°

C

מבחני הפגיעה והחדירה מבוצעים בטמפרטורת החדר עבור

בטמפרטורות קיצוניות :

.440VAC

הגנה נגד מקרים של פגיעה מקרית עם מקור מתח חשמלי של עד

חשמל :

.)

F

שניות לאחר הסרת מקור האש (סימון

5 -

אסור שהקסדה תבער לפרק זמן ארוך מ

בעירה :

EN397

EN50365

EN812

קסדות מגן

קסדות מגן

לעבודה עם חשמל

כובע חבטות

חובה

אופציונלי

חובה

אופציונלי

: QUARTZ UP

אורח חיים של קסדת מגן מדגם

שנים מתחילת השימוש

3

שנים מתאריך הייצור או

5

: DIAMOND, GRANITE

אורח החיים של קסדות מגן מדגמים

שנים מתחילת השימוש

4

שנים מתאריך הייצור או

7

סימון השנה והחודש בהם יוצרה הקסדה בטבלה:

Batch NR: Production date